Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στην Α/θμια Εκπαίδευση

Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων σχετικά με τη χρήοη κινητών τηλεφώνων και ηλεκιρονικών συσκευών από μαθητές και εκπαιδευτικούς Π/θμιας Εκη/σης στο χώρο του σχολείου και λαμβάνοντας υπόφη την με αριΟμ. πρωτ. 14/21-04-2016 Πράξη του Δ.Σ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ορίζουμε τα εξής:

  1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα ενιός του σχολικού χώρου.
  2. Οι μαθητές δ*ν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποια&ήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύσιημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακιικής πράξης και της εκιιαιδευτικής»’ διαδκαοΐας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού.
  3. Οι εκπαιδευτικοί εκτός αιιό τις διαθέσιμες από το σχολείο ηλεκτρονικές συσκευές (Η/Υ, laptop*, tablets, διαδραστικούς πίνακες κτλ),δύνανται να χρησιμοποιήσουν και το δικό τους προοωπικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και για τις ανάγκες αυτής αλλά και οτο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και τις σχετικές διατάξεις περί ιιροστασίας των προσωπικών δεδομένων ιων μαθητών και των εκπαιδευτικών (νόμοι 2472/1997(ΦΕΚ SO.T-A’/1997| και 3471/2006(ΦΕΚ 133/τ. Α’/2006).
  4. Τέλος, επισημαίνειαι ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάρτηοη φωτογραφιών και βίντεο με μαθητές οιους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων. Οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με ια οριζόμενα στη διάταξη ίου άρθρου 2 οτοιχ. α του ν.2472/1997, στο μέτρο που από αυτές δύνανται να προσδιοριστούν, άμεσα ή έμμεσα, τα υποκείμενα των δεδομένων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ίδιου νόμου, η επεξεργασία και κατά συνέπεια η ανάρτηση, Π αποθήκευση σε Ψηφιακά μέοα (πχ αναμνηστικού τύπου φωτογραφίες,βίντεο και δραστηριότητες της σχολικής ζωής) δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων (οι κηδεμόνες των μαθητριών-μαθητών) έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Πρότυπο έντυπο γονικής συναίνεσης όσον αφορά στη γονική συγκατάθεση πριν από την αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα και την ανάρτηση, εικόνων και βίντεο με μαθητές στις ιστοσελίδες και ιστολόγια του σχολείου, καθώς και άλλο χρήσιμο υλικό που αφορά στην ασφάλεια των μαθητών στο διαδίκτυο και σιην προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών μπορείτε να βρείτε στον ενημερωτικό κόμβο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»: http://internet-safety.sch.gr/